روستا تی وی لوگو
سیاست های دولت سیزدهم در رابطه با غذا

محمد مهدی برومندی، معاون وزیر در امور باغبانی با حضور در پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی آیفارم به ایراد سخنانی در خصوص سیاست های دولت سیزدهم

در رابطه با غذا پرداخت که در ادامه می بینید.

روستا تی‌وی روستا خبر اخبار روستایی گفتگوی خبری
ویدیو های مشابه
12:55
ساماندهی شهرک های صنعتی کشاورزی با نگا...
12:55
ساماندهی شهرک های صنعتی کشاورزی با نگا...
2:58
عدم برندینگ و استمرار کیفیت مناسب کالا...
2:58
عدم برندینگ و استمرار کیفیت مناسب کالا...